Software is onze passie. Ons team heeft jarenlange ervaring in software ontwikkeling. Heeft u te maken met een zakelijk probleem dat kan worden opgelost met een technologische oplossing? Dan worden wij graag uw partner!

Contact Info
Sint Apolloniastraat 2d
6002 BE Weert, NL
info@cesbit.nl
+31 85 876 8733

Volg ons

Privacy Verklaring

Laatst bijgewerkt: Juli 2021

Binnen Cesbit wordt gewerkt met persoonsgegevens van klanten, medewerkers en partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij het uitvoeren van beheer, project en security dienstverlening.

Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat Cesbit zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Cesbit is er zich van bewust dat ook met de komst van nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatieve voorzieningen de privacy van klanten gewaarborgd moet blijven, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy.

Cesbit geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Cesbit. Dit privacy beleid van Cesbit is in lijn met het algemene beleid van nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Cesbit is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten

Cesbit gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Cesbit houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

Cesbit zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

Cesbit verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Cesbit streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van Cesbit goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Cesbit gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Cesbit voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het Cesbit informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Cesbit afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Cesbit controleert deze afspraken jaarlijks.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

Cesbit honoreert alle rechten van betrokkenen.

Dit privacy beleid treedt in werking na vaststelling door het bestuur van Cesbit. Het beleid wordt iedere 3 jaar geëvalueerd en indien nodig herzien.